TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BẮC GIANG

1. Giới thiệu chung:

Địa chỉ: Lô số 05, Đường Trần Quang Khải - Phường Thọ Xương - Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02043 854 344 -- Website: vieclambacgiang.vn

Email: trungtamgtvlbacgiang@gmail.com

2. Hình ảnh:

3. Cơ cấu tổ chức hoạt động:

- Về tổ chức bộ máy:

+ Lãnh đạo trung tâm : Có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

+ Các phòng chuyên môn trực thuộc (05 phòng)

* Phòng Hành chính – Tổng hợp.

* Phòng Thông tin tư vấn - Giới thiệu việc làm.

* Phòng đào tạo.

* Phòng bảo hiểm thất nghiệp.

* Phòng Dự báo thông tin thị trường lao động.

02 văn phòng tiếp nhận: Tại Huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang và Huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang.

4. Báo cáo quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, kết quả hoạt động và định hướng của Trung tâm Dịch vụ việc làm trong thời gian tới:

4.1. Lịch sử hình thành:

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động-TB&XH tỉnh Bắc Giang, là tổ chức hoạt động thuộc lĩnh vực xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước.

Từ khi được thành lập đến nay, Trung tâm đã qua 4 lần đổi tên với các giai đoạn sau:

- Từ ngày 11/12/1991 đến năm 2/10/1997: Trung tâm đào tạo và Giới thiệu việc làm tỉnh Hà Bắc theo Quyết định số 986/UB ngày 11/12/1991 của UBND tỉnh Hà Bắc;

- Từ năm 02/10/1997 đến ngày 10/4/1999: Trung tâm Dịch vụ việc làm và Dạy nghề tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 13/1999/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang;

- Từ ngày 10/4/1999 đến ngày 30/6/2015: Trung tâm Giới thiệu việc làm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

- Từ ngày 30/6/2015 đến nay: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang làm theo Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

I. Chức năng, nhiệm vụ

Theo Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức, Trung tâm Dịch vụ việc làm có chức năng, nhiệm vụ sau:

- Chức năng:

+ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành;

+ Tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ:

+ Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động;

+ Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

+ Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bảo gồm: Nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn tỉnh và cả nước;

+ Tổ chức dạy nghề theo quy định của nhà nước;

+ Vận hành Sàn giao dịch của tỉnh Bắc Giang;

+ Thực hiện Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của Pháp luật;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở LĐ-TB&XH, Cục Việc làm – Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Quyền hạn:

+ Quản lý, sử dụng cán bộ viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước, tuyển lao động và ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;

+ Ký kết các hợp đồng cung ứng lao động; giới thiệu việc làm và dạy nghề, học nghề.

+ Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề từ cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức có sử dụng lao động;

+ Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm đã giới thiệu hoặc cung ứng .

+ Thu phí Giới thiệu việc làm ( bao gồm: tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động, cung cấp thông tin lao động- việc làm);

+ Quản lý và sử dụng các nguồn tài chính theo quy định hiện hành và chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

+ Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội bao gồm : Chi bộ Đảng, tổ chức Công Đoàn, tổ chức đoàn thanh niên.

- Nguyên tắc hoạt động chung:

+ Đúng pháp luật, kịp thời và tạo thuận lợi cho người lao động-doanh nghiệp các tổ chức và cá nhân.

+ Luôn nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ việc làm để phục vụ tốt nhất cho người lao động, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân.

+Ứng dụng tin học, viễn thông, điện tử phục vụ công tác chuyên môn được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả ngày càng tốt hơn.

+Tạo ra các khoản thu hợp pháp chính đáng để bù đắp chi phí và giảm nguồn chi từ ngân sách Nhà nước cấp.

II. Tóm tắt kết quả công tác đã đạt được qua từng thời kỳ từ khi được thành lập

1. Giai đoạn từ năm 1991 - 1997

Là giai đoạn đơn vị mới được thành lập trên cơ sở tiếp nhận Trung tâm Dạy nghề thuộc UBND thị xã Bắc Giang hoạt động chủ yếu trên 02 lĩnh vực: Giới thiệu việc làm ( Tư vấn việc làm, liên kết dạy nghề cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong nước, các tổ chức, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh …) và Dạy nghề ( Đào tạo, bồi dưỡng thi nâng bậc cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức: Lái xe, điện công nghiệp, gò hàn, đánh máy chữ … đào tạo, bồi dưỡng chuyển giao quy trình, công nghệ kỹ thuật phục vụ cho ngành chăn nuôi, trồng trọt cho các tổ chức, người dân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh….) Đây là giai đoạn khó khăn của đơn vị trong việc tổ chức, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn nhất là trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động của tỉnh với các doanh nghiệp ngoài tỉnh do mới đơn vị mới hình thành về kinh nghiệm, mối quan hệ với các doanh nghiệp chưa được nhiều tuy nhiên với sự nỗ lực phấn đấu của Lãnh đạo, cán bộ trong cơ quan, hàng năm Trung tâm đều hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực công tác đã xây dựng.

2. Giai đoạn từ 1997 – 2008

Giai đoạn này, với tên gọi là Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Dạy nghề tỉnh Bắc Giang đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của Trung tâm trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực thông tin, tư vấn giới thiệu việc làm, mở rộng thị trường lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp. Trong giai đoạn này, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyển chọn, tư vấn việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh, đặc biệt tại các tỉnh khu công nghiệp các tỉnh phía nam như: Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai …với nguồn lao động có chất lượng đã góp phần tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động trong tỉnh;

Công tác dạy nghề cũng được Ban Giám đốc Trung tâm quan tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo với nhiều các lớp dạy nghề tại đơn vị ( dạy nghề may công nghiệp, điện dân dụng – công nghiệp, cơ khí, động lực …) phối hợp mở nhiều lớp liên kết đào tạo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh với các chuyên ngành: Chăn nuôi, trồng trọt, nghiệp vụ xăng dầu …. Qua đó đã thu được nhiều kết quả nổi bật trong công tác đào tạo, dạy nghề được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen với các thành tích đã đạt được.

3. Giai đoạn từ 2008 đến nay

Căn cứ vào tình hình thực tế và thực trạng nhu cầu tìm kiếm việc làm và tuyển dụng lao động của người lao động và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Ban Giám đốc Trung tâm đã tăng cường công tác tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm đẩy mạnh cung ứng lao động cho các doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mở rộng liên kết, phối hợp với các đơn vị, hệ thống giới thiệu việc làm các tỉnh lân cận nhằm kết nối thông tin, mở rộng thị trường lao động góp phần giải quyết thất nghiệp, tạo việc làm mới cho hàng ngàn lao động của địa phương;

Hiện tại, Trung tâm đã và đang xây dựng mô hình sàn giao dịch việc làm online liên thông với các tỉnh, các địa phương trong tỉnh, trong đó có trực tiếp kết nối với 15 điểm cầu Sàn giao dịch việc làm, hoạt động song song cùng với các phiên giao dịch việc làm định kỳ được tổ chức vào ngày thứ năm hằng tuần qua đó có sự liên kết thông tin, nhu cầu tuyển dụng lao động của các tỉnh lân cận, người lao động và doanh nghiệp có thể tham gia tuyển dụng và phỏng vấn các doanh nghiệp, người lao động tỉnh ngoài thông qua hệ thống Sàn giao dịch việc làm Online, đây là một điểm mới, đón nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của xã hội trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho doanh nghiệp và người lao động;

Công tác đào tạo, dạy nghề cũng được triển khai tới nhiều đối tượng, chương trình mới với các lớp đào tạo ngắn hạn phù hợp với thị trường lao động có nhu cầu: nghề may công nghiệp, cơ khí, điện dân dụng, xăng dầu, tin học văn phòng, … cho hàng ngàn lao động mỗi năm tại đơn vị; đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ ....cho người lao động có nhu cầu XKLĐ theo chương trình EPS, và các thị trường Đài Loan, Nhật Bản.....;

Kể từ thành lập từ khi Nghị định số 196/2013/NĐ-CP Trung tâm đã kiện toàn công tác cán bộ, tổ chức triển khai có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ của đơn vị .

4. Định hướng trong thời gian tới

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, khắc phục những khó khăn, tồn tại, tập thể CBCCVC-LĐ Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018 và những năm tiếp theo về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

- Thường xuyên đổi mới công tác tư vấn giới thiệu việc làm, tăng tuần suất các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Cục Việc làm, UBND Tỉnh và Sở LĐ-TB&XH; sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể liên quan để xây dựng đơn vị phát triển ngày càng vững mạnh toàn diện.

5. Tổng hợp thi đua qua các năm của Trung tâm:

5.1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu
thi đua; cơ quan ban hành quyết định
Năm 2015 Được UBND tỉnh Bắc Giang tặng cờ thi Tặng thưởng cờ thi đua dẫn đầu. Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
Năm 2017 Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Quyết định số 1179/QĐ-LĐTBXH, ngày 27/12/2017 của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

5.2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen
thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2005 - Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2005; Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang.
2006 - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có thành thành tích xuất sắc trong công tác liên kết, cung ứng lao động cho tỉnh Bình Dương năm 2006. Quyết định số 5312/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Bình Dương.
2017 Được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc trong công tác lao động xã hội và người có công năm 2016 Quyết định số 1076/QĐ- LĐTBXH ngày 7/7/2017.
2018 Được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết việc làm giai đoạn 2013-2018 Quyết định số 911/QĐ- LĐTBXH ngày 13/7/2018.

5. Các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm qua từng thời kỳ

Snow

HỒ HỮU HÁN
Giám đốc 1992-1994

Forest

TRẦN TRUNG BẮC
Giám đốc 1994-1997

Snow

NGUYỄN NGỌC CẨM
Giám đốc 1997 – 2013

Forest

Giám đốc 1997 – 2013
Phó giám đốc 1998-1999

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HIỆN NAY

Forest

NGUYỄN VĂN HUẾ
Giám đốc
(Từ năm 2013 đến nay)

Snow

CHU THỊ THU HIỀN
Phó giám đốc

Forest

NGÔ THỊ HỒNG THỊNH
Phó giám đốc

ẢNH TRỤ SỞ TRUNG TÂM